Privacybeleid – De Club van Sinterklaas

Artikel 1.              Definities

 1.1.          In dit privacy beleid worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a.      De Club van Sinterklaas: de gebruiker van dit privacy beleid: Jabadoo Holding B.V., handelend onder de naam “De Club van Sinterklaas”, gevestigd aan het Laapersveld 75 (B0.01) te Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 77442598;

b.      Betrokkene: de natuurlijke persoon van wie Persoonsgegevens worden verwerkt;

c.       Overeenkomst: de overeenkomst tussen De Club van Sinterklaas en de Betrokkene waarbij de Betrokkene via de Website een bestelling plaatst bij De Club van Sinterklaas;

d.      Website: de websites https://www.declubvansinterklaas.nl/ en https://www.dewebshopvansinterklaas.nl/ die door De Club van Sinterklaas wordt beheerd;

e.      Persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

 1.2.          Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud en vice versa.

 

Artikel 2.              Verwerkingsverantwoordelijke

 2.1.          De Club van Sinterklaas is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de Persoonsgegevens die verwerkt worden middels de Website en in het kader van de Overeenkomst. De contactgegevens van De Club van Sinterklaas zijn:

 

Jabadoo Holding B.V.

Laapersveld 75 (B0.01)

1213 VB Hilversum

085-1301180

webshop@declubvansinterklaas.nl

 

 2.2.          Voor De Club van Sinterklaas is een zorgvuldige omgang met Persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens handelt De Club van Sinterklaas volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 2.3.          De Club van Sinterklaas verwerkt Persoonsgegevens in de zin van de AVG van de Betrokkene wanneer de Betrokkene deze Persoonsgegevens via de Website aan De Club van Sinterklaas heeft verstrekt of wanneer de Betrokkene de Overeenkomst aangaat.

 

Artikel 3.              Persoonsgegevens

 3.1.          De Club van Sinterklaas verzamelt en verwerkt de volgende gegevens:

a.      Voornaam en achternaam;

b.      Adres;

c.       Afleveradres;

d.      E-mailadres;

e.      Telefoonnummer;

f.        IBAN en de tenaamstelling;

g.      Gegevens over het bezoek van de Website.

 3.2.          De Club van Sinterklaas verwerkt geen bijzondere Persoonsgegevens van Betrokkenen.

 

Artikel 4.              Grondslag en doeleinden van de verwerking

 4.1.          De grondslag van de verwerking van de Persoonsgegevens is het uitvoeren van de Overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, de toestemming van de Betrokkene of het gerechtvaardigd belang van De Club van Sinterklaas.

 4.2.          De Club van Sinterklaas verzamelt en verwerkt de (Persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

a.      Het uitvoeren van de Overeenkomst;

b.      Het aanmaken van een account op de Website voor de Betrokkene;

c.       Het opsturen van de bestelling;

d.      Het opnemen van contact i.v.m. de Overeenkomst;

e.      Het in behandeling nemen van een vraag, opmerking of klacht;

f.        Het voldoen aan administratieve plichten;

g.      Het uitvoeren van betalingen;

h.      Het sturen van nieuwsbrieven;

i.        Het verbeteren van de Website;

j.        Het genereren van algemene statistieken over het gebruik van de Website.

 4.3.          De verstrekking van voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en het e-mailadres is een contractuele verplichting. Zonder deze gegevens kan de Overeenkomst niet tot stand komen.

 4.4.          De Club van Sinterklaas zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 4.2, waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt.

 4.5.          De Club van Sinterklaas verwerkt alleen de Persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. De Club van Sinterklaas streeft naar minimale gegevensverwerking.

 4.6.          De Club van Sinterklaas zal de Persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

 

Artikel 5.              Nieuwsbrief

 5.1.          De Club van Sinterklaas stuurt enkel nieuwsbrieven naar de Betrokkene indien de Betrokkene zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

 5.2.          In elke nieuwsbrief die naar de Betrokkene wordt gestuurd, is een link opgenomen waarmee de Betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrief van De Club van Sinterklaas.

 

Artikel 6.              Wissen van Persoonsgegevens

 6.1.          De Club van Sinterklaas zal Persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:

a.      De Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;

b.      De Betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;

c.       De Persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.

 6.2.          De Club van Sinterklaas is niet verplicht Persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

 

Artikel 7.              Verstrekken van Persoonsgegevens aan derden

 7.1.          De Club van Sinterklaas zal de Persoonsgegevens van de Betrokkene aan derden verstrekken, indien:

a.      De Club van Sinterklaas daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de Betrokkene. De Betrokkene kan zijn toestemming om Persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken;

b.      Een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van Persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;

c.       Het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst;

d.      De doorgifte geschiedt aan een door De Club van Sinterklaas voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, zoals een ICT-dienstverlener, boekhouder of betalingsprovider, met welke verwerker De Club van Sinterklaas middels een overeenkomst of andere rechtshandeling is overeengekomen dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen;

e.      Daarom verzocht is door een autoriteit, zoals politie of justitie. Voordat De Club van Sinterklaas Persoonsgegevens aan een autoriteit verstrekt, controleert De Club van Sinterklaas de bevoegdheden van deze autoriteit.

 

Artikel 8.              Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen

 8.1.          Op verzoek verleent De Club van Sinterklaas aan de Betrokkene toegang tot alle Persoonsgegevens die De Club van Sinterklaas van hem bijhoudt en verstrekt De Club van Sinterklaas de Betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de Betrokkene zelf de Persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.

 8.2.          De Club van Sinterklaas biedt de Betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die De Club van Sinterklaas van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.

 8.3.          Het verzoek tot toegang, een kopie, wijziging of verwijdering van Persoonsgegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij De Club van Sinterklaas worden ingediend, zie artikel 2.1 voor de contactgegevens van De Club van Sinterklaas. De Club van Sinterklaas reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 1 maand.

 

Artikel 9.              Bezwaar

 9.1.          De Betrokkene kan bij De Club van Sinterklaas bezwaar maken tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat De Club van Sinterklaas het bezwaar van de Betrokkene heeft ontvangen, stopt De Club van Sinterklaas met de verwerking van de Persoonsgegevens van de Betrokkene, tenzij De Club van Sinterklaas bij de verwerking van Persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de Betrokkene.

 

Artikel 10.           Recht van beperking

10.1.          Indien door de Betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn Persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn Persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de Betrokkene De Club van Sinterklaas verzoeken de verwerking van zijn Persoonsgegevens te beperken.

 

Artikel 11.           Afhandeling van verzoek

11.1.          Om er zeker van te zijn dat het verzoek omtrent Persoonsgegevens door de betreffende Betrokkene is gedaan, kan De Club van Sinterklaas de Betrokkene vragen een kopie van zijn identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. De Betrokkene dient in het kopie zijn pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van de privacy van de Betrokkene.

11.2.          Indien De Club van Sinterklaas op verzoek van de Betrokkene Persoonsgegevens van de Betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de Persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt De Club van Sinterklaas de Betrokkene daarvan op de hoogte.

 

Artikel 12.           Beveiligingsmaatregelen

12.1.          Om inzage van Persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van Persoonsgegevens te voorkomen, heeft De Club van Sinterklaas verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de Persoonsgegevens. De Club van Sinterklaas heeft o.a. de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

a.      Het gebruiken van beveiligde systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot informatiesystemen te voorkomen;

b.      Het gebruik van antivirus software;

c.       De Website maakt gebruik van een beveiligde verbinding;

d.      Het geregeld uitvoeren van software updates.

12.2.          Personen die door De Club van Sinterklaas worden ingehuurd of bij De Club van Sinterklaas in dienst treden en die in het kader van hun taak kennisnemen van Persoonsgegevens worden, bijvoorbeeld in een opdrachtovereenkomst, arbeidsovereenkomst of geheimhoudingsverklaring, door De Club van Sinterklaas tot geheimhouding verplicht.

12.3.          Alleen de medewerkers van De Club van Sinterklaas waarvoor het in het kader van hun functie/werkzaamheden noodzakelijk is om toegang te hebben tot Persoonsgegevens, worden door De Club van Sinterklaas toegang verleend tot de Persoonsgegevens.

 

Artikel 13.           Privacy beleid van derden

13.1.          Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de Website zijn verbonden. De Club van Sinterklaas aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met Persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met Persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website geraadpleegd te worden.

 

Artikel 14.           Wijzigingen

14.1.          De Club van Sinterklaas behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de Website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van De Club van Sinterklaas

 

Artikel 15.           Cookies

15.1.          De Website maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

15.2.          Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de Website wordt opgeslagen in de browser van het apparaat van de Betrokkene.

15.3.          De Betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de Betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de Betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Wanneer de Betrokkene functionele cookies verwijdert of uitschakelt, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de Website en is het mogelijk dat de Betrokkene geen producten in zijn winkelmandje kan plaatsen.

15.4.          Het soort cookie en doelen:

 

Het soort cookie

Het doel waarvoor de cookie wordt geplaatst

Functionele cookies

Het naar behoren laten functioneren van de Website. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt zodat de Betrokkene een product in zijn winkelmandje kan plaatsen.

Met functionele cookies kan de Website de Betrokkene herkennen wanneer de Betrokkene de Website weer bezoekt. Dit is handig zodat de Betrokkene niet steeds opnieuw hoeft in te loggen op de Website bij een nieuw websitebezoek.

Analytische cookies

Door het gebruik van analytische cookies kan De Club van Sinterklaas zien op welke wijze de Website wordt gebruikt en kan De Club van Sinterklaas op basis daarvan de Website verbeteren. Analytische cookies worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de Betrokkene. De Club van Sinterklaas heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld zodat bezoekers van de Website anoniem blijven.

Artikel 16.           Klacht indienen

 

16.1.          Indien de Betrokkene van mening is dat de verwerking van Persoonsgegevens door De Club van Sinterklaas niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de Betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.